บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ได้รับพระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์ ประเภท “ตราตั้งห้าง” ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของบริษัทฯ ในหลักเกณฑ์ที่ว่า เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรม และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง รวมไปถึงอุทิศเพื่อสังคมไทย

ทั้งนี้ สิทธิในการใช้ตราตั้ง พระครุฑพ่าห์นั้น จึงมิได้มีการพระราชทานให้องค์กรภาคเอกชนบ่อยครั้งนัก นับเป็นเกียรติอันสูงสุดสำหรับบริษัทฯ ในฐานะองค์กรเอกชนทั่วไป